Praca

Ogłoszenie
Informacja o wyniku naboru na wielofunkcyjne stanowisko: grabarz, kierowca, ogrodnik terenów zielonych w Miejskim Zakładzie Cmentarnym w Kędzierzynie-Koźlu.Ogłoszenie nr 1/2015
z dnia 30 listopada 2015 r.
o prowadzonym postępowaniu w celu zatrudnienia pracownika
na wielofunkcyjne stanowisko: grabarz, kierowca, ogrodnik terenów zielonych, sprzątacz/ka w wymiarze całego etatu
w Miejskim Zakładzie Cmentarnym w Kędzierzynie-Koźlu

Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do składania ofert pracy na wielofunkcyjne stanowisko: grabarz, kierowca, ogrodnik terenów zielonych, sprzątacz/ka w wymiarze całego etatu, osoby spełniające następujące wymagania:
   1) posiadające obywatelstwo polskie;
   2) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
   3) niekarane za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
   4) posiadające minimum wykształcenie podstawowe;
   5) posiadające stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku.

Oferty pracy zawierające imię, nazwisko, adres i numer telefonu oraz życiorys zawodowy potwierdzający spełnienie wymagania, o którym mowa w pkt 4 oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego i oświadczenie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku należy składać w terminie do dnia 15.12.2015 r. w Miejskim Zakładzie Cmentarnym w Kędzierzynie-Koźlu lub drogą elektroniczną na adres mzc_kk@onet.pl

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) postępowanie kwalifikacyjne objęte niniejszym ogłoszeniem nie stanowi naboru na wolne stanowisko urzędnicze i nie podlega przepisom ww. ustawy określającym zasady tego naboru.

Wróć na górę

Cmentarz – Kuźniczka

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Kuźniczki w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.

Mapa cmentarza

Cmentarz – Koźle

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Koźle w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.


Mapa cmentarza

Cmentarz – Kłodnica

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Kłodnica w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.

Mapa cmentarza