Dochowanie do istniejącego grobu

Zakres
Dochowanie do istniejącego grobu ziemnego i murowanego

Miejsce załatwiania
Miejski Zakład Cmentarny

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę

 • Pisemna zgoda dysponenta grobu,
 • Karta zgonu osoby zmarłej zawierająca adnotacje USC o zarejestrowaniu zgonu,
 • W przypadku zwłok lub szczątek sprowadzanych z zagranicy zezwolenie Prezydenta Miasta w formie decyzji,
 • Świadectwo kremacji do pochowania prochów.

Dokumenty pozyskiwane przez urząd
 • Pisemna zgoda dysponenta grobu,
 • Karta zgonu osoby zmarłej zawierająca adnotacje USC o zarejestrowaniu zgonu,
 • W przypadku zwłok lub szczątek sprowadzanych z zagranicy zezwolenie Prezydenta Miasta w formie decyzji,
 • Świadectwo kremacji do pochowania prochów.

Wynik sprawy - sposób załatwienia
Zgoda lub odmowa wyrażenia zgody. Odmowa wyrażenia zgody następuje na piśmie zawierającym jej szczegółowe uzasadnienie.

Termin - czas trwania sprawy
Niezwłocznie.

Uwagi

1. Dysponentem grobu:
 • ziemnego czasowego jest osoba wymieniona w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, Nr 12, poz. 1268)
  • pozostały małżonek(ka) osoby zmarłej, jej krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
  • która uiściła obowiązujące opłaty,
 • murowanego czasowego lub niszy urnowej jest osoba, która zawarła umowę na budowę/nabycie/ grobu, niszy z Zarządem Cmentarzy Komunalnych lub która nabyła prawo dysponowania grobem lub niszą na podstawie dziedziczenia lub umowy cywilnej.

2. Osobami uprawnionymi do pochowania zwłok są:
 • pozostały małżonek(ka) osoby zmarłej,
 • krewni zstępni,
 • krewni wstępni,
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
 • organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne - w przypadku zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa,
 • inne osoby, które się do tego dobrowolnie zobowiązały.

3. Dochowanie do grobu istniejącego może nastąpić po spełnieniu łącznie następujących warunków: - po wyrażeniu zgody przez dysponenta grobu na pochowanie, - po upływie 20 lat od ostatniego pochowania
 • w grobie ziemnym nie pogłębionym (nie dotyczy szczątek), - jeżeli pochowanie nie spowoduje naruszenia przepisu o ochronie zabytków i ochronie zieleni (cmentarz jest terenem zielonym o charakterze parkowym), - zmarłym, który ma zostać dochowany jest jego dysponent (opłacona przez niego nienaruszalność grobu jeszcze nie wygasła)
 • w przypadku grobu ziemnego.

Podstawa prawna
 • Art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295, Nr 120 poz. 1268).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szcątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153 poz. 1783).
 • Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299, z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z 2000 r. Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 153 poz. 1783).
Wróć na górę

Cmentarz – Kuźniczka

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Kuźniczki w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.

Mapa cmentarza

Cmentarz – Koźle

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Koźle w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.


Mapa cmentarza

Cmentarz – Kłodnica

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Kłodnica w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.

Mapa cmentarza